Harita Mühendisliği Bölümü

  • Harita Mühendisliği Bölümü
  • Tanıtım
Tanıtım

Yrd.Doç. Dr. Tekin SUSAM

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı

Harita Mühendisliğinin Tanımı

Harita mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir kısmının yersel ve uydu teknikleri kullanılarak ölçülmesi sonucu elde edilen mekansal verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, analiz ve görselleştirme çalışmaları ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Harita Mühendisliği, teknolojik gelişmelere açık, uydu ve bilgi teknolojilerini en geniş anlamda uygulayan mühendislik dallarından biridir.

Ülkemizde Harita Mühendisliği öğretimi Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve Geomatik Mühendisliği isimleri ile verilmektedir. Harita Mühendisliği bölümü mezunları TMMOB’ne bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) çatısı altında mesleki faaliyetlerini sürdürürler. HKMO uluslararası düzeyde (Uluslararası Ölçmeciler Birliği) FIG’nin üyesidir. FIG aracılığı ile uluslararası ortamda mesleki dayanışma ve işbirliğini sürdürürler. FIG aynı zamanda mesleki araştırma ve uygulamaların sonuçlarının tartışıldığı bilimsel bir platformdur.

Harita Mühendisliği Lisans Programı

Harita Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen zorunlu dersler temel bilim, mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Harita mühendisliği donanımının kazanılmasında gerekli olan mesleki yazılım ve donanım, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. . Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

Jeodezi, Fotogrametri, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Global Konum Belirleme Sistemi (GPS), Görüntü işleme, Lazer tarayıcılar, yatay ve düşey jeodezik kontrol ağ tesisi, kadastro ölçmeleri, mühendislik projelerinin aplikasyonu, mühendislik yapılarının deformasyon ölçmeleri, yerkabuğu hareketlerinin ve fayların izlenmesi, hidrografik ölçmeler, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, tünel projeleri ve uygulamaları, yerin şekil, büyüklük ve gravite alanlarının incelenmesi, imar ve bayındırlık projelerinin yürütülmesi ve kontrolü, gayrimenkul değerlemesi Harita Mühendisliği mesleğinin ana ilgi alanlarıdır.

Mezunların İstihdam Alanları:

• Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Harita Kadastro Mühendisleri Odasına (HKMO) bağlı olarak serbest Harita Mühendisi olarak büro açarak mühendislik faaliyeti yürütmektedirler.

• 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LIHKAB) kanunu çerçevesinde “Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin yapımı işlerini yürütmektedirler.

• Coğrafi Bilgi Sistemi Şirketleri, Yazılım Şirketleri, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Arsa Arazi Değerleme Şirketleri, Maden İşletmeleri, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve İnşaat Şirketlerinde mühendis olarak çalışmaktadırlar.

• Ayrıca aşağıda sıralanan başlıca kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak görev yapmaktadırlar.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Belediyeler, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, İl Özel İdareleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve taşra teşkilatı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Harita Genel Komutanlığı Afet Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı, Toplu Konut İdaresi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, DSİ, BOTAŞ, İGDAŞ, TEDAŞ, TEİAŞ, EİE, MTA, TKİ, GAP İdaresi, Üniversiteler…

MİSYON

Bölümümüzün misyonu, vermiş olduğu eğitim ile ulusal ve uluslararası alanda nitelikli mühendisler yetiştirmek, bölge ve ülke kalkınması için önemli projelerde etkin görev almak, nitelikli araştırma ve yayınları ile bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Bölümümüzün vizyonu, yetiştireceği nitelikli öğrencilerle, araştırma ve yayın faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası platformda tercih edilen, saygın bir bölüm olmaktır.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60150 Tokat / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.